Polityka prywatności

Informacja o danych osobowych dla Gości hotelowych pensjonatu Komorniki *** art. 13 RODO

Kto jest administratorem danych osobowych gości hotelowych?

Administratorem danych osobowych gości hotelowych jest WERMAR S.C. Pensjonat Komorniki 62-052 Komorniki ul. Poznańska 81

Kto jest inspektorem ochrony informacji i jak można się z nim skontaktować?

Spółka nie miała obowiązku wyznaczanie takiej osoby, osobą kompetentną do kontaktu w sprawach polityki ochrony danych osobowych jest menadżer pensjonatu dostępny pod nr telefonu 61 893 53 43, oraz poprzez kontakt e-mailowy pod adresem recepcja@pensjonat-komorniki.pl

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych gości hotelowych?

Celem, dla których Hotel przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Hotel jest:

  1. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Hotel w związku z poniesioną przez Hotel szkodą wyrządzoną przez Gościa, lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Hotelu,
  2. udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
  3. zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych.

W przypadku, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Hotel przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach.

Ponadto, Hotel przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Hotelu.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa pozyskanych przez Hotel jest umowa o świadczenie usług hotelarskich.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa. Hotel informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych jest usprawiedliwiony cel administratora.

Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?

Hotel przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

  1. firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
  2. firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
  3. firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,
  4. firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?

Dane osobowe:

  1. pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Hotelu lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
  2. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
  3. pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez maksymalnie 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

Jakie są prawa Gościa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Hotelu. Ponadto, Hotel udostępnia adres recepcja@pensjonat-komorniki.pl, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Tak, każdy Gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

Czy hotel będzie przekazywał dane osobowe poza obszar EOG?

Nie, hotel nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub ustawowym?

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adres zamieszkania jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Hotelowi zawarcie umowy o usługi hotelarskie.

Czy podejmowane są zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie?

Tak. Hotel może podejmować zautomatyzowane decyzje na postawie danych osobowych, w tym dokonywać profilowania. Do profilowania wykorzystywane są historyczne dane osobowe, które hotel pozyskał w związku z świadczeniem na rzecz Gościa usług hotelarskich.